เราได้ทำการเรียบเรียง เนื้อหา เกี่ยวกับ สารพิษปนเปื้อนในอาหาร และ สารพิษต่างๆ ที่ให้โทษในอุตสาหกรรมอาหาร ให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภค สินค้า อาหารที่เจอได้ง่ายทั่วไปในปัจจุบัน
เพื่อให้เข้าใจว่าทำไม คนไทย จึงมีสุขภาพที่เสื่อมโทรมเร็ว และ อายุสั้น เพราะเรามักพบเจอ อาหาร ที่มีสารพิษปนเปื้อนเหล่านี้อยู่จำนวนมาก ตามข้างถนน และทำให้ ร่างกายของเราได้รับสารพิษเหล่านั้น ทุกวันอย่างไม่รู้ตัว

สารพิษ ตกค้างในอาหาร คืออะไร ?

Contaminant คืออะไร ?

a substance that makes something less pure or makes it poisonous

สสารต่างๆ ที่ทำให้ บางสิ่ง มีความบริสุทธิ์ ลดน้อยลง หรือมำให้สิ่งนั้น เป็นพิษ (เรียบเรียงจาก : Cambridge Dictionary, Contaminant)